numpy.unravel_index理解

np.unravel_index 参考: http://blog.csdn.net/dn_mug/article/details/70256109 https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.13.0/reference/generated/numpy.unravel_index.html numpy.unravel_index(indices, dims, order='C') >>> np.unravel_index([22, 41, 37], (7,6)) (array([3, 6, 6]), array([4, 5, 1])) >>> np.unravel_index([31, 41, 13], (7,6), order='F') (array([3, 6, 6]), array([4, 5, 1])) >>> np.unravel_index(1621, (6,7,8,9)) (3, 1, 4, 1) 功能: 假设将数组flatten,那么flattened的数组的索引为indices(可以是多个 […]

一大坨 -gen- 傻傻分不清楚

genius['dʒiniəs]n.天才;天赋;天才人物;天资 ingenious [inˈdʒiːnɪərs]adj.巧妙的;有创意的;机智的;有心计的 ingenuity [.ɪndʒə'nuəti]n.聪明才智;独创力;心灵手巧 ingenue [ænʒəˈnju]n. 天真无邪的少女 ingenuous [ɪn'dʒenjuəs]adj.单纯的;天真的 genial ['dʒiniəl]adj.友好的;亲切的;欢快的 genus ['dʒinəs] n.(动植物的)属 原创文章,转载请注明: 转载自张哲的博客本文链接地址: 一大坨 -gen- 傻傻分不清楚